GES (Güneş Enerji Santrali) Projeleri

gunes-enerji-panelleriGES (Güneş Enerji Santrali) PROJELERİ HİZMET KAPSAMI

1. Danışmanlık

İş Geliştirme / Proje Geliştirme;

 • Yatırım yapılabilir potansiyel proje sahalarının tespiti
 • Arazi değerlendirmesi; potansiyel proje arazilerinin güneş elektrik santrali kurulumuna uygunluk değerlendirmesi (Topoğrafik, güneşlenme değerlendirmesi v.s.)
 • Mevcut bağlanılabilir trafo ve iletim hattlarının kapasitelerinin değerlendirilmesi,
 • Arazi edinimi veya uzun dönem kiralanması için yasal çalışmaların yürütülmesi,
 • İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerin, çalışmaların yürütülmesi
 • Bağlantı görüşü için başvuru dosyası hazırlanması, başvuru yapılması
 • Başvuru dosyası muhteviyatı kapsamında elektrik aboneliği oluşturulması
 • Proje ön bütçesinin çalışılması
 • Finansal görüşmelerin yürütülmesi

Yatırım Değerlendirme;

 • Proje geliştirme kapsamında veyahut hazır proje devir alınması durumunda , yatırım değerlendirme ve fizibilite raporlamasının yapılması ( Işıma potansiyeli, ön tasarım & optimizasyon çalışmaları, üretim tahminleme v.s.)
 • Proje geliştirme kapsamında veyahut hazır proje devir alınması durumunda finansal model çalışmalarının yapılması; gelir gider, amortisman, vergi, net bugünkü değer, iç verim oranı, borç çevirme katsayısı hesapları

2.    Proje Yönetimi

 • Proje bütçesinin çalışılması
 • Proje ve Mühendislik çalışmaları kapsamında;
  • Bağlantı görüşü alındıktan sonra TEDAŞ dosyasının oluşturulması; statik ve elektrik projelerinin hazırlatılması
  • Hazır proje devir alınması durumunda, eğer var ise mevcut  TEDAŞ proje dosyasının incelenmesi, lüzumu halinde proje çalışmalarının revize edilmesi yok is TEDAŞ proje dosyasının hazırlatılması
 • Zemin etüt raporlarının hazırlatılması
 • İmar plan tadillerinin yaptırılması
 • İnşaat izinlerinin alınması
 • Teşvik belgesi alınması için gereken izin ve işlerin organize edilmesi
 • Planlama, maliyet kontrol hizmetleri
 • Tedarik ve yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması
 • İhale düzenlenmesi
 • Proje ve işletme sigorta işlemlerinin yürütülmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması
 • Sözleşme yönetimi, iş değişikliği emirlerin verilmesi, hak taleplerinin değerlendirilmesi
 • Tasarım ve mühendislik hesaplarının gözden geçirilmesi, gerekirse düzelttirilmesi
 • Ödemelerin düzenlenmesi
 • Saha kalite kontrol hizmetlerinin verilmesi, imalatın denetlenmesi
 • İşletme personelinin ve organizasyonun yapılması
 • Onarım ve bakım firmasının seçilmesi ve sözleşmesinin yapılması
 • Test ve devreye alma işlemerinin organize edilmesi
 • TEDAŞ kabullerinin yaptırılması

3. Müteahhitlik / Kurulum Hizmetleri

 • Şantiye mobilizasyon, demobilizasyon
 • Saha topoğrafik ölçümleri
 • Şantiye elektriği ve suyunun temini (İşveren kapsamındadır)
 • İş’in gerçekleştirilmesi için gerekli tüm ekipmanın projesine uygun şekilde tedariği ve montajı (Panel, evirici, kablo , konstrüksiyon v.s.)
 • İş’in kurulumu için lüzumlu iş makinesi, araç ve gereçlerin temini
 • Saha alt yapı, drenaj işleri
 • Yıldırımdan korunma, paratoner işleri
 • OG/AG trafo temini ve kurulumu
 • Bağlantı görüşü dahilinde şebekeye bağlantı yapılması ( kök trafo kurulumu v.b. )
 • İletim hattının yapılması ( Havai ve/veya yer altı hat )
 • Proje sahasının güvenliğinin sağlanması
 • İşletme dönemi için kameralı güvenlik sistemi kurulması
 • İşletme dönemi için uzaktan izleme sistemi kurulması
 • Proje sahasının tel çit ile çevrilmesi
 • Test ve devreye alma işleri
 • Tedaş Kabul işlemlerinin yürütülmesi