Danışmanlık (Enerji & EPDK)

Danışmanlık (IT & EPDK)

Enerji Piyasasında faaliyet gösteren tüm firmalar, EPDK ile olan işlemlerini yürürlükte olan kanun ve kurul kararlarına uygun olarak yürütmek ve gerekli bildirimleri zamanında yapmak zorundadırlar.

Bu çerçevede yapılan denetimlere ve denetimlerin sonuçlarına göre, gerekli savunmaların zamanında yapılması cezai durumların oluşmasının önüne geçebilecektir.

Cezanın uygulanmış olması halinde ise, ceza ile ilgili tüm yasal ve hukuki işlemlerin zaman geçirmeden yapılması ve cezanın iptali için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.

Kendir Grup tüm süreçlerin eksiksiz yönetilmesi için gerekli danışmanlık hizmetini vermekte ve süreci en başından sonuna kadar takip etmektedir.

Kendir Grup’un EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Süreç Danışmanlığı kapsamında firmanıza verebileceği hizmetler:

 • EPDK ile firmanız arasında yapılacak yazışmalarda son kontrollerin yapılması
 • EPDK’nın firmanıza uygulayacağı yasal yaptırımlarda ve ek bilgi taleplerinde sürecin yönetilmesi, gerektiğinde sözlü ve yazılı savunma dökümanlarının hazırlanması
 • Mevzuata ilişkin bilgi ve yorum taleplerinin karşılanması,
 • EPDK ile yaşanan anlaşmazlıklarda hukuksal süreç danışmanlığının verilmesi ve ortaya çıkan ceza uygulamalarına karşı dava ve hukuksal sürecin başından sonuna yönetilmesi.
 • Firma içi EPDK süreçlerinin ve operasyon yönetiminin talep edilmesi durumunda tamamen devir alınması.
 • Bayilik sözleşmesi ve istasyon yatırım sürecinin yönetilmesi.
 • Enerji firmalarının ihtiyaç duydukları EPDK yasal yükümlülükleri gereği sahadan bilgilerin toplanması, EPDK bildirimlerinin hazırlanması konusunda anahtar teslimi (teknolojik altyapı, yazılım ve eleman desteği) çözümler sunmaktayız.
 • EPDK yasal yükümlülüklerini takip edip, hizmet verilen kurumun bu yükümlülüklere uygun hareket etmesi için gerekli desteği vermekteyiz.

Kendir Grup,  firmanızın EPDK ile ilgili ilişkilerinde ortaya çıkacak tüm taleplerini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde 20 yıllık tecrübesi ile karşılamaktadır. Bize enerji@kendirgrup.com.tr e-mail adresinden ve 0.212.299 10 09 telefonundan ulaşabilirsiniz.

EPDK SÜREÇLERİ KONUSUNDA VERİLEN HİZMETLER

Hizmet verilecek olan piyasa, ağırlıklı olarak Enerji Piyasasıdır. Enerji piyasasının EPDK tarafından düzenlenip denetlendiği düşünüldüğünde enerji piyasaları EPDK BAĞLI PİYASALAR olarak adlandırılmıştır.

A – EPDK BAĞLI PİYASALAR

1- ELEKTRİK PİYASASI

2- DOĞALGAZ PİYASASI

3- PETROL PİYASASI

4- LPG PİYASASI

Lisans ve izin alımları danışmanlık hizmetleri

Bu kapsamda, EPDK nezdinde izin, lisans ve önlisansa tabi piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak; önlisans ve lisans alınması için gereken teknik, yasal (hukuki) ve mali kriterlerin oluşturulması aşamasında teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Lisans ve izinlere uygunluk denetimi

Firma tarafından izin, önlisans ve lisans başvuruları için yapılan hukuki, teknik ve mali hazırlıkların, mevzuat çerçevesinde, izin, lisans ve önlisans başvurularına uygunluğu, teknik, mali ve hukuki açıdan denetlenmekte varsa eksiklikler tespit edilerek giderilmesi için önerilerde bulunulacaktır. 

Bu bağlamda firma tarafından oluşturulacak olan izin/lisans/önlisans dosyasına bulunan her türlü bilgi ve belgelerin mevzuata ve lisans kriterlerine uygunluğu denetlenecek, gerekirse lisansa konu tesiste fiziki incelemeler yapılarak sonuçlar rapor halinde firmaya sunulacaktır.

EPDK ceza itiraz danışmanlık süreçleri

EPDK tarafından mevzuat çerçevesinde ve mevzuata aykırılık nedeniyle firmalar aleyhinde verilen idari para cezaları, lisans durdurma ya da lisans iptali gibi cezalar ile ilgili olarak;

Savunma süreçlerinin denetimi, 

Savunma istenmesine sebep olan fiziki olay ve eksiklik/hataların gerekirse yerinde tespit edilerek, savunma hazırlanması sürecinde teknik eksiklik ya da hataların tespit edilerek giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda savunma talep edilen fiziki ve teknik olay/durumile ilgili olarak eksiklik ve hata tespit edilmesi halinde giderimi için alınması gereken tedbirler bir rapor halinde firmaya sunulacaktır. 

Savunma için gereken bilgi ve belgelerin hukuki incelemelerinin gerçekleştirilmesi,

Savunma istenen konuda firmanın elinde bulunan ve//veya tedarik edilmesi gereken tüm bilgi ve belgelerin hukuken incelenmesi ve savunma dosyası hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, savunma alınmasına sebep olan fiziki olay/durum ile ilgili mevcut belgeler ve yine bunla ilgili tedarik edilmesi gereken bilgi ve belgeler (gümrük belgeleri, mülkiyete ya da kullanım hakkına  ilişkin, teknik raporlar ve hukuki görüş ve mütalaalar ile gerektiğinde kamu kurumları, akredite laboratuarlar veya mahkemelerden bilirkişi raporları vs)  hukuki incelemeye tabi tutularak savunma dosyası hazırlanacaktır.

Yazılı savunma metinlerinin hazırlanması ve savunma ekinde yer alacak belgelerin hukuken değerlendirilmesi, 

Gerek firma tarafından hazırlanan ve gerekse de danışmanlar tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler ile olayların somut gelişimi ve konu hakkında teknik uzman görüşleri esas alınarak, hukuki anlam bütünlüğü içerisinde savunmaya esas teşkil edecek olan delillerin ve teknik gerekçelerin değerlendirilerek savunma yazısı hazırlanacak ve EPDK na sunumu yapılacaktır. Bu arada hangi belgelerin delil olarak EPDK na sunulacağı da yapılacak olan hukuki ve teknik inceleme ile kararlaştırılacaktır. 

Gerektiğinde EPDK nezdinde sözlü savunmalara iştirak edilmesi

Gereken hallerde yazılı savunma verilmesinin yanında EPDK nezdinde sözlü savunmalar da yapılabilecektir. Bu kapsamda gereken sözlü savunmalar, bizzat danışmanlar tarafından vekaleten yapılabileceği gibi firma yetkililerinin katılacağı sözlü savunmalarda, sözlü savunma metinleri de danışmanlar tarafından hazırlanacaktır. 

EPDK ceza dava süreçleri

  1. EPDK tarafından verilen idari para cezaları, lisans durdurma, lisans iptali vs. idari yaptırımlara karşı dava dosyalarının hazırlanması, 
  2. Vekaletname düzenlenmesi ve hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalanması durumunda bu davaların vekaleten açılması,
  3. Dava sürecinin sonuna kadar takibi ile neticelendirilmesi 
  4. Diğer hukuksal süreçler

Firmaların EPDK süreçleri ile ilgili olarak; 

 • Lisans ve diğer tüm başvurularda, firmaların hizmet alacağı 3. Şahıslarla yapacağı sözleşmelerin düzenlenmesi, mevcut ve üzerinde görüşmeler yapılan sözleşmelerin incelenerek hukuki görüş bildirilmesi,
 • EPDK denetimlerini takip eden süreçte savunma hazırlanması ile ilgili olarak firmaların hizmet alacakları bütün teknik konularda ve danışmanlık konularında 3. Şahıslarla yapacakları sözleşmelerin incelenerek hukuki görüş bildirilmesi ve gerektiğinde bu tür sözleşmelerin baştan hazırlanması
 • Gerektiğinde firmaların EPDK ve bağlı kamu kurumları nezdinde vekil olarak temsil edilmesi ve gerekli idari işlemlerin vekil sıfatı ile takip edilip neticelendirilmesi

Diğer Hizmet Kalemleri:

 • Bayi organizasyon danışmanlığı, bayilik dosyaları hazırlanması
 • Bilgi işlem ve otomasyon danışmanlığı,
 • Tedarik danışmanlığı,
 • Üretim danışmanlığı (SINIRLI olarak),
 • Satış ve pazarlama danışmanlığı,

B – AKARYAKIT VE LPG SÜREÇ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 • Yatırım danışmanlığı,
 • Sektörel analiz
 • EPDK Lisans başvuru ve takibi
 • Ruhsatlandırma
 • Satış ve pazarlama
 • Yeni istasyon alımı/devri

Yeni istasyon alımı veya devri sürecinde; 

 • Yeni alınacak istasyon ile ilgili mevcut bayilik durumu ve bayilik sözleşmesinin hukuken incelenmesi, devre engel sözleşmesel herhangi bir durum olup olmadığının belirlenmesi,
 • Yeni alım/devir ile ilgili devreden ile devralan arasında imzalanacak olan sözleşmelerin düzenlenmesi, üzerinde çalışılan sözleşmenin incelenerek hukuki görüş bildirilmesi,
 • Yeni alınacak/devralınacak istasyonun mülkiyet durumu ile tapu kaydında olası takyidatların incelenmesi ve bu konuda hukuki görüş bildirilmesi,
 • Yeni alınacak/devralınacak istasyonun tali sözleşmelerinin (otogaz, market ürünlerine ait tedarikçiler ile imzalanmış bulunan satış sözleşmeleri vs.) yeni duruma uyarlanmasına dair gereken sözleşme ve protokollerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenerek hukuki görüş bildirilmesi,
 • Yeni alınacak/devralınacak istasyonda halihazırda çalışan personelin hukuki durumunun incelenmesi ve gerektiğinde iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi, mevcut ve yeni işe alınacak personele ilişkin olarak personel özlük dosyalarının (başta iş sözleşmesi olmak üzere özlük dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin tanzimi/ var olanların değerlendirilmesi)
 • Akaryakıt Ve Otogaz İstasyonu Yatırım Danışmanlığı

Akaryakıt ve otogaz istasyon yatırımı yapacak olan firmalar ile ilgili olarak;

 • Yatırım yapılacak olan yerin mülkiyet durumunun ve tapu kaydındaki takyidatların incelenmesi,
 • Yapılacak yatırım ile ilgili olarak gereken her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, var olanların incelenerek hukuki görüş bildirilmesi,
 • Yatırım ile ilgili gereken her türlü izin ve  ruhsatların alımı süreçlerininde, izin ve ruhsat başvurularının aşamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
 • EPDK Lisans Takip İşlemleri
 • Yeni Sözleşme Yapacak Bayiler İçin Danışmanlık
 • EPDK tarafından belirlenen şartlar dairesinde bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, mevcut sözleşmelerin de mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek hukuki görüş bildirilmesi
 • İstasyon Almak Satmak İsteyenler İçin Danışmanlık
 • Yeni istasyon almak ya da mevcut istasyonunu satmak veya ortaklık kurmak isteyen firmalara, yatırım danışmanlığına ek olarak tüm görüşme, satış ve ortaklık  süreçlerine hukuken nezaret edilmesi,
 • Alınacak ya da satılacak olan istastonun mülkiyet durumunun incelenerek raporlanması,
 • Alınacak ya da satılacak istasyonun tapu kayıtlarının incelenmesi ve olası takyidatların belirlenerek raporlanması,
 • İstasyon alınması ya da satılması sürecinde gereken sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin hukuken değerlendirilmesi
 • Hukuksal Danışmanlık

1- Elektrik Piyasası

Lisanslı ve lisanssız elektrik üretim süreçlerinde lisans alımından, tesis kurulumuna ve talep edilirse; tesisin işletilmesine kadar tüm konularda destek verilmektedir. Süreçler hem yetenekli, hem de tecrübeli ekip tarafından etkin şekilde tamamlanmaktadır.

Teknik analiz, verimlilik analizi/modellemesi, lisanslı/lisansız elektrik üretim süreçlerinin değerlendirilmesi/koordinasyonu ve EPDK lisans süreçlerinin yönetimi konularında ilave/detaylı/eksiksiz çalışmaların yapılması Kendir Grup’ un faaliyet konularından biridir.

2- Doğalgaz Piyasası

Tüzel Kişilerin EPDK’ dan alabileceği lisansla Doğalgaz Piyasasında faaliyet gösterilmesi için lisans alım süreçleri başarıyla yönetilmektedir. Piyasa dahilinde birçok lisans türü bulunmaktadır. Bunlar için gerekli sermaye miktarlarına sahip Tüzel Kişiler, koşulları uygunsa; gerekli lisans bedellerini ödeyerek bu piyasada faaliyet gösterebilir. Bu alanda verdiğimiz danışmanlık  hizmet kalemlerimiz;

a) İthalat lisansı,
b) İletim lisansı,
c) Depolama lisansı,
d) Toptan satış lisansı,
e) Dağıtım lisansı,
f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı,
g) İhracat lisansı.
alım süreçlerini kapsamaktadır.

3-  Petrol Piyasası

Tüm Petrol Piyasasında akaryakıt dağıtım firmalarına, madeni yağ üretim firmalarına ve petrolle ilgili üretim yaptığı için EPDK’ ya raporlama yapan ve EPDK tarafından denetlenen tüm firmalara EPDK’ ya ilişkin verdiğimiz tüm hizmetleri sunmaktayız.

4- LPG Piyasası

LPG piyasasında da, diğer alanlarda vermiş olduğumuz hizmetlere paralel olarak; ana dağıtım firmaları ve bayiler nezdinde lisans süreç takibi, sözleşme süreç takibi, EPDK süreç yönetimi ve hukuksal destek tam kapsamlı olarak verilmektedir.

C – Hukuk Süreçlerine ait diğer işlemler:

Firmaların tüm hukuksal süreçlerinin yapılacak anlaşma ile alınması ve bu konudaki süreç yönetimlerinin yapılması hedeflenmektedir. Hukuksal Danışmanlık projesi dahilinde firmanın tüm hukuksal konular incelenecek ve gereken çözümler geliştirilecektir. Bu kapsamda, 

 • Şirkete ait mevcut bütün sözleşmelerin incelenerek hukuken değerlendirilmesi, 
 • Şirket ile ilgili imzalanacak olan bütün sözleşmelerin görüşme aşamalarından, sözleşmelerin imzalanması aşamasına kadar tüm sürece hukuken nezaret edilecek ve sözleşmelerin  tanzim edilmesi, 
 • Şirkete ait mevcut dava ve icra dosyalarının incelenerek raporlanması, 
 • Şirket tarafından açılacak dava ve icra takipleri ile şirket aleyhinde açılabilecek dava ve icra takiplerinin başından sonuna kadar takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Şirket yetkilileri tarafından yöneltilecek hukuki sorulara sözlü ya da talep halinde yazılı hukuki görüş bildirilmesi,