JEOTERMAL Santral Projeleri

jeotermalJEOTERMAL KAYNAKLARA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ HİZMET KAPSAMI

1 .     Danışmanlık

Danışmalık hizmeti kapsamında aşağıda listelenen faaliyet konuları ele alınacak, sevk ve idare edilecektir;

 • Yatırım yapılabilir potansiyel proje sahalarının tespiti,
 • Arama ruhsat başvurusunun yapılması
 • Topoğrafik çalışmalar ve arazi etüdlerinin yaptırılması
 • Teknik sorumlu ve Owner’s Engineer yani  İşveren namına çalışacak uzman kadrolu mühendislik firmasının seçimi
 • Arama, sondaj firmasının seçimi
 • ÇED firması seçimi,
 • Jeolojik İnceleme ve Değerlendirmelerin yaptırılması
 • Jeofizik Çalışmaların Programlanması, Denetimi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Jeotermal Sistemlerin Kavramsal Modellenmesi
 • Arama, Kuyu Yeri Seçimi, Projelendirilmesi, Sondaj Çalışmaların Planlanması, Malzeme Listesi Hazırlanması, Yapımın İzlenmesi
 • Kuyu Testlerinin Programlanması, İzleme ve Değerlendirmesi
 • Rezervuar Modellemesi Yaptırılması
 • Jeokimya Çalışmaları
 • Santral Seçimi ve Optimizasyon Çalışmaları
 • İş Planı Hazırlanması
 • Kaynak Yönetimi
 • Arama Projesi, İşletme Projesi, Faaliyet Raporu, Koruma Alanı Etüd Raporu, vb Raporların Hazırlatılması
 • Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Tarım, Orman, Mera), İrtifak ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
 • İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerin, çalışmaların yürütülmesi
 • EPDK Lisans başvuru ve faaliyetlerin yürütülmesi
 • Bağlantı görüşü başvurusu, Bağlantı ve Sistem Kullanım anlaşmalarının yapılması
 • MİGEM, MTA, TEİAŞ, TEDAŞ, İl Özel İdareleri ve ilgili diğer bakanlıklar nezdinde işlemlerin yürütülmesi
 • İşletme ruhsat başvurularının yapılması
 • İmar plan tadillerinin yaptırılması
 • İnşaat izinlerinin alınması
 • Teşvik belgesi alınması için gereken izin ve işlerin organize edilmesi
 • Proje ön bütçesinin çalışılması
 • Finansal görüşmelerin yürütülmesi

2.    Yatırım Değerlendirme;

 • Geliştirilen / geliştirilmiş projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda , proje ve yatırım değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • Fizibilite raporlamalarının yaptırılması
 • Geliştirilen / geliştirilmiş projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda finansal model çalışmalarının yapılması; gelir gider, amortisman, vergi, net bugünkü değer, iç verim oranı, borç çevirme katsayısı hesapları

3.    Proje Yönetimi

 • Proje ve Mühendislik çalışmalarının yönetilmesi, koordinasyonu
 • Planlama, bütçe ve maliyet kontrol hizmetleri
 • Tedarik, hizmet ve yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması
 • İhale düzenlenmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması
 • Sözleşme yönetimi, iş değişikliği emirlerin verilmesi, hak taleplerinin değerlendirilmesi
 • Proje ve işletme sigorta işlemlerinin yürütülmesi
 • Ödemelerin düzenlenmesi
 • Saha kalite kontrol hizmetleri, imalatın denetlenmesi
 • İşletme personelinin ve organizasyonun yapılması
 • Onarım ve bakım firmasının seçilmesi ve sözleşmesinin yapılması
 • Test ve devreye alma işlmlerinin organize edilmesi
 • Bakanlık kabullerinin yaptırılması